1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn bindend voor zowel de verhuurder van VakantieStudio Grou, hierna de verhuurder, als voor degene die de huurovereenkomst met de verhuurder afsluit, hierna de huurder.
1.2. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

2. Reserveren
2.1. Reservering van Vakantie Studio Grou kan uitsluitend telefonisch of via internet.
2.2. Een reservering is definitief als verhuurder de boekingsbevestiging aan huurder heeft verzonden en huurder aan zijn betalings- verplichtingen heeft voldaan.

 

3. Boekingsbevestiging
3.1. Als verhuurder akkoord gaat met de door huurder gevraagde reservering, ontvangt huurder per e-mail een boekingsbevestiging. Hiermee de huurovereenkomst tot stand gekomen. In de boekingsbevestiging zijn in ieder geval de overeengekomen huurperiode, het door huurder verschuldigde bedrag en de betalingsvoorwaarden vermeld.

 

4. Huurprijs
4.1. De op de website vermelde huurprijs is bindend. Eventuele prijsstijgingen die zich voordoen tussen de datum van het tot stand komen van de huurovereenkomst en de begindatum van de huurperiode, worden bij huurder in rekening gebracht. In dat geval ontvangt huurder hierover tijdig per e-mail bericht van verhuurder.

 

5. Betaling
5.1. Twee weken voor de aanvangsdatum van de gereserveerde huurperiode dient het resterende bedrag te zijn bijgeschreven. Als de periode gelegen tussen de datum van verzending van de boekingsbevestiging en de aanvangsdatum van de huurperiode twee weken of minder bedraagt, dient het totale huurbedrag ineens voor aanvang van de huurperiode door verhuurder te zijn ontvangen.
5.2. Bij het niet nakomen van de in artikel 5.1. genoemde betalingsverplichtingen zonder dat sprake is van een uitdrukkelijke annulering, vervalt de reservering automatisch. Huurder heeft in dat geval geen aanspraak op terugbetaling van reeds gedane aanbetalingen of enige andere vorm van vergoeding van verhuurder.

 

6. Annulering
6.1. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.
6.2 De volgende regeling is bij annulering van toepassing:

Bij annulering meer dan twee maanden voor de aanvangsdatum van de gereserveerde huurperiode: terugstorting van (aan)betaling op rekening van huurder, onder aftrekvan € 25,- administratiekosten.Bij annulering minder dan twee maanden voor de aanvangsdatum van de gereserveerde huurperiode: verhuurder brengt huurder 50% van de totale huursom in rekening, onder aftrek van de reeds door huurder gedane (aan)betaling.Bij annulering minder dan twee weken voor de aanvangsdatum van de gereserveerde huurperiode: verhuurder brengt huurder 100% van de totale huursom in rekening, onder aftrek van de reeds door huurder gedane (aan)betaling.


7. Schade aan het verblijf
7.1. Huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor elke door hemzelf, medehuurder(s) of eventuele gasten veroorzaakte schade.
7.2. Huurder is verplicht bij aankomst de staat van de vakantiestudio te controleren en de in de studio aanwezige inventarislijst na te lopen. Om te voorkomen dat huurder hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dienen hierbij geconstateerde evidente gebreken aan studio of inventaris door huurder terstond aan verhuurder te worden gemeld.
7.3. Mocht huurder onverhoopt schade toebrengen aan de (inboedel van de) gehuurde vakantiestudio of het bijbehorende terrein, dan dient dit onmiddellijk aan verhuurder te worden gemeld, zodat overleg met de verhuurder kan plaatsvinden. De met de schade verband houdende reparatie- of vervangingskosten, voor zover deze uitstijgen boven de waarborgsom, dienen onmiddellijk ter plaatse door huurder te worden vergoed. Huurder kan nadien eventueel een beroep doen op een door hem afgesloten schadeverzekering.
7.4. De eindcontrole wordt door de verhuurder na vertrek van huurder gedaan. Mocht tijdens deze controle een niet door huurder gemelde schade worden geconstateerd, dan wordt deze geacht onder de aansprakelijkheid van huurder te vallen. De met de schade verband houdende reparatie- of vervangingskosten worden door verhuurder bij huurder in rekening gebracht.

 

8. Maximum aantal personen
8.1. Het maximum aantal personen dat kan logeren in Vakantie Studio Grou is twee. Dit maximum mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige terugbetaling van de huursom of een andere vergoeding.

 

9. Huisdieren
9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiestudio.

 

10. Aankomst- en vertrektijden
10.1. De op de website vermelde aankomst- en vertrektijden dienen strikt nagekomen te worden.
10.2 Mocht huurder op een andere tijd dan vermeld in de huurovereenkomst willen arriveren, dient hierover tenminste een aantal dagen voor aankomst contact met verhuurder te worden opgenomen. In overleg is veel mogelijk.
10.3. Bij het overschrijden van de vertrektijd, al dan niet in overleg met verhuurder, kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht.

 

11. Aansprakelijkheid verhuurder
11.1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, ontstaan tijdens het verblijf op haar terrein.

 

12. Huisregels

Fijn, u bent met vakantie, bezorg uw buren geen overlast.Roken is niet toegestaan in de studio.Het branden van kaarsen, waxinelichtjes, wierrook e.d. is niet toegestaan in de studio.Stoelkussens moeten na gebruik opgeruimd worden in de kussenbox.

 

13. Oplevering
De studio dient als volgt te worden opgeleverd:

Alle meubilair zowel binnen als buiten op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.De prullenbak en vuilnisbak geleegd en alle huisvuil in dichtgeknoopte vuilniszakken in de grijze container (bij onze achterdeur) gedeponeerd.

 

Tot slot

Ik heb er alles aan gedaan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mochten er toch nog dingen aan mijn aandacht zijn ontsnapt, laat het mij dan gerust weten.

Jacqueline Schuurman
Vakantie Studio Grou